Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för all behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom ConnectMedia Sweden AB, (”ConnectMedia”). ConnectMedia behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter

ConnectMedia är transparent med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

ConnectMedia behandlar för egen respektive kunders räkning följande personuppgifter:

 • Namn, personnummer, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter avseende privatkunder,
 • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter,
 • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter,
 • Namn, personnummer, användarnamn, lön, eventuella disciplinåtgärder, kontonummer, certifieringar, i förekommande fall fackföreningstillhörighet (se nedan) och kontaktuppgifter till anställda,
 • Namn och kontaktuppgifter till anställdas anhöriga,
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till inhyrda konsulter,
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till tidigare anställda och
 • Namn, personnummer, bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande.

Insamling av personuppgifter

ConnectMedia samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade enligt följande.

 • Genom formulär på ConnectMedias webbplats,
 • Vid e-post- och telefonkontakt,
 • Genom sociala medier,
 • Vid förberedelse och ingående av avtal och
 • Vid rekrytering och pågående anställningsförhållanden.

När ConnectMedia samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Ändamålen med behandlingen

ConnectMedia behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

 • Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

ConnectMedia behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla ConnectMedias skyldigheter enligt avtalet med den registrerade.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av ConnectMedias legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. ConnectMedia bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till ConnectMedia.

Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att ConnectMedia ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal. Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt ConnectMedias rutiner.

Policy för personuppgiftsbehandling – ConnectMedia Sverige AB (.pdf)